Zilveren griffel
Wat vond de jury?
   
Juryrapport Kriebelbeestjes (uitgesproken 28 september 1997)
Reglement voor de toekenning van griffels en vlag & wimpels
December 2007

De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) kent elk jaar ter gelegenheid van de Kinderboekenweek Griffels en Vlag & Wimpels toe aan kinderboeken.
De Kinderboekenweek richt zich op de kinderen in de voorschoolse leeftijd en in de basisschoolleeftijd. De bovengrens in leeftijd van de Kinderboekenweek bekroningen ligt derhalve op ca. 11 jaar.
Deze bekroning vormt een onderdeel van een geheel aan activiteiten dat tot doel heeft het contact tussen kind en boek in Nederland te bevorderen door op zo groot mogelijke schaal en zo breed mogelijk gespreid, aandacht te vestigen op goede kinderboeken.
In het licht hiervan acht de Stichting CPNB een zo groot mogelijke continuïteit in de bekroningen, zowel naar aantal als naar aard van de boeken, wenselijk.

Algemeen
Als criterium voor de met een Griffel te bekronen titels gaat de Stichting CPNB in de eerste plaats uit van de kwaliteit van de tekst, waarbij in de daartoe aanleiding gevende gevallen eveneens dient te worden gelet op de eenheid van tekst en illustraties. Nadrukkelijk dient vermeld dat bij vertalingen de kwaliteit van het Nederlands medebepalend is en in de beoordeling dient te worden betrokken.
Zowel een oorspronkelijk Nederlandse uitgave als ook een vertaling kan voor een voordracht in aanmerking komen; nooit echter kan de uitgave voorgedragen worden op basis van uitsluitend Griffel- en/of Penseelmaatstaven. Het unieke karakter van de prijs dient onder alle omstandigheden gewaarborgd te worden. Zodra er sprake is van een voordracht voor een Boekensleutel wordt de toekenning besproken door een delegatie uit de Griffel- en Penseeljury.
De Griffel- en Penseeljury bepalen zeer tijdig de datum voor hun eindberaad, zodat tijdige bekendmaking van de bekroningen mogelijk wordt.

Te jureren titels
Voor de Zilveren Griffels en de Vlag & Wimpels kent de Stichting CPNB:
1. Uitgaven bestemd voor kinderen tot 6 jaar
2. Uitgaven bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar
3. Uitgaven bestemd voor kinderen vanaf 9 jaar
4. Informatieve uitgaven voor kinderen
5. Poezie
Voor jurering komen in de Nederlandse taal en in Nederland verschenen en verkrijgbare titels van in Nederland of Vlaanderen gevestigde uitgeverijen in aanmerking.
Voor jurering komen uitsluitend titels in aanmerking die gelden als Algemeen Boek (dus geen schoolboek).
Alle te jureren boeken dienen voor het eerst in Nederland te zijn verschenen in het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin de bekroning plaatsvindt. In geval van twijfel zal het tijdstip van publicatie in de rubriek Nederlandse Bibliografie/A-Lijst  te vinden op www.kb.nl/netuit van de Koninklijke Bibliotheek beslissend zijn.

 


Griffels
Jaarlijks kunnen in elke categorie (zie onder I.) maximaal twee boeken bekroond worden met een Zilveren Griffel. Uit een van de categorieen moet daarenboven 1 Gouden Griffel toegekend worden. Een titel kan niet in meer dan 1 categorie worden bekroond. Voor een Gouden Griffel komt uitsluitend in aanmerking een door een Nederlandse of Vlaamse uitgever in de Nederlandse taal uitgegeven kinderboek van een in het Nederlands schrijvende auteur. Voor een Zilveren Griffel komt in aanmerking een door een Nederlandse of Vlaamse uitgever in de Nederlandse taal uitgegeven kinderboek, hetzij van een oorspronkelijk Nederlandse, hetzij van een buitenlandse auteur. Aan de Gouden Griffel is een geldprijs verbonden van 1.361,34 euro.

Vlag en Wimpel
Jaarlijks kan per categorie aan een aantal titels een eervolle vermelding, de Vlag & Wimpel, worden toegekend. Het aantal Vlag & Wimpels is aanvullend op het aantal toegekende Griffels in elke categorie, tot een maximum van vijf titels in totaal. (Met andere woorden: bij toekenning van twee Zilveren Griffels kan aan drie titels een Vlag & Wimpel toegekend worden, bij 1 Griffel aan vier titels). Voor toekenning van een Vlag & Wimpel komt in aanmerking een door een Nederlandse of Vlaamse uitgever in de Nederlandse taal uitgegeven kinderboek, hetzij van een oorspronkelijk Nederlandse, hetzij van een buitenlandse auteur.

De jury
De jury bestaat uit ten hoogste zeven leden en in elk geval uit een oneven aantal.
De jury wordt na een selectieprocedure benoemd door het Bestuur van de Stichting CPNB.
De jury zal bij voorkeur zijn samengesteld uit:
onderwijskundigen, neerlandici, jeugdbibliothecarissen, vertalers, recensenten, boekverkopers. In het algemeen geldt voor de juryleden dat zij kennis van de kinderliteratuur dienen te bezitten of gestructureerd met kinderen en lezen bezig zijn. Zij die werkzaam zijn in een uitgeverij van kinderboeken of direct of indirect belang hebben bij de bekroning van een boek, kunnen geen deel uitmaken van de jury. De zittingsperiode van elk jurylid is twee jaar. Een jurylid kan voor een jaar worden herbenoemd.
Een lid van de jury is drie jaar na het einde van zijn lidmaatschap herbenoembaar. De voorzitter van de jury wordt benoemd door het Bestuur van de Stichting CPNB en maakt deel uit van de jury. De voorzitter zal deze functie twee jaar bekleden en kan voor een jaar worden herbenoemd.

Jurering
De beslissingen van de jury komen bij meerderheid van stemmen tot stand.
De jury zal haar voordracht vergezeld doen gaan van een gedegen juryrapport waarin zij onder andere de criteria die zij voor de bekroningen hanteerde, vermeldt. De jury kan voor het beoordelen van titels adviseurs raadplegen die daarvoor gehonoreerd kunnen worden. Voor het aantrekken van adviseurs dient de jury een verzoek in bij de directeur van de Stichting CPNB, die beslist over toewijzing. Over de beraadslagingen en de bekroningen zullen de juryleden strikte geheimhouding betrachten.

2008 Copyright Ditte Merle Stichting All rights reserved